ฝึกสัญญาณมือแทนตัวโน้ตกับพี่หมิว พี่หยก และพี่มีร่า